Plaats jij onze 30000e bestelling?

30000 bestellingen

Wedstrijdvoorwaarden:

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door deverfwebshop.be, gevestigd te Dorpsstraat 36, 9190 Stekene.
 2. De te winnen prijs in deze wedstrijd is: een cadeaubon van deverfwebshop ter waarde van € 75,00 en een fles champagne. De winnaar is degene die de 30.000e bestelling plaatst, voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden en die ook accepteert. De winnaar ontvangt de het cadeau rechtstreeks bij de levering van zijn of haar bestelling. Indien de bestelling geannuleerd of geretourneerd werd vóór het bekendmaken van de winnaar, vervalt de wedstrijdprijs voor de winnaar. Indien de bestelling geannuleerd of geretourneerd werd na het bekendmaken van de winnaar, wordt de wedstrijdprijs als het te betalen retourbedrag beschouwd. In geen geval wordt de waarde van de bestelling tweemaal aan de winnaar terugbetaald. 
 3. deverfwebshop.be behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. deverfwebshop.be kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege deverfwebshop.be.
 4. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden eveneens als punt van reglement. 
 5. De winnaar van de wedstrijd wordt persoonlijk gecontacteerd, aan de hand van de gegevens die hij/zij verstrekt heeft aan deverfwebshop.be bij het plaatsen van de bestelling.  
 6. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van deverfwebshop.be, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van deverfwebshop.be, voor te leggen.
 7. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden.
 8. De prijs is niet inruilbaar tegen cash of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. 
 9. Mensen kunnen deelnemen door een bestelling te plaatsen. Door een bestelling te plaatsen, wordt de besteller automatisch deelnemer aan de winactie, en indien hij/zij de 30.000e bestelling plaatst ook de winnaar, mits aanvaarden van de deelnamevoorwaarden.
 10. Elke deelnemer kan deelnemen zo vaak hij/zij wil, maar enkel de 30.000e bestelling wordt als wedstrijdprijs terugbetaald. Daarbij houdt deverfwebshop.be geen rekening met eventueel eerder, later of gelijktijdig geplaatste bestellingen. 
 11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt deverfwebshop.be zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van deverfwebshop.be uit te sluiten.
 12. De persoonsgegevens (en bestelgegevens) die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van deverfwebshop.be, die u kan consulteren op onze website: https://www.deverfwebshop.be/nl/service/privacy-policy/. U kan mogelijk wel door voor marketingdoeleinden door deverfwebshop.be gecontacteerd worden. Er wordt door deverfwebshop.be niet gecommuniceerd over wie de winnaar van deze actie is zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming, die desgevallend op voorhand gevraagd zal worden. 
 13. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is deverfwebshop.be de enige organisator.
 14. Door zijn/haar deelname aan de wedstrijd en het aanvaarden van de prijs, verbindt de winnaar zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan deverfwebshop.be hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 15. De wedstrijd loopt vanaf 22 maart 2021 tot wanneer de 30.000e bestelling geplaatst wordt. De einddatum staat daardoor niet vast. Zie ook artikel 3. 
← Keer terug naar de backoffice    Door een wereldwijd tekort aan grondstoffen voor verf zijn MOGELIJK niet alle producten meteen beschikbaar. Onze excuses hiervoor! Contacteer gerust onze klantendienst bij vragen. Verbergen